Skip to Store Area:

Magento Commerce

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met AllesVanThee.nl vanaf 10 oktober 2011.  AllesVanThee.nl is gevestigd te Bergeijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer: 53511158.

 

1. Algemeen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart u dat u met deze AV  akkoord gaat. AllesVanThee.nl behoudt zich het recht voor deze AV na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht.

1.2 De (algemene) voorwaarden en bepalingen waarnaar in uw inkooporder(s)of elders wordt verwezen, zijn niet van toepassing. 


2. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving niet aangepast.  

2.2 Alle prijzen op de site van AllesVanThee.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt AllesVanThee.nl geen aansprakelijkheid.

2.3 Alle prijzen op de in artilkel 2.2 genoemde site zijn in EURO's en inclusief BTW.

2.4 Bezorgkosten zijn niet in de op de in artikel 2.2 genoemde site vermelde prijzen inbegrepen.  


3. Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de aanbieding is vermeld.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AllesVanThee.nl zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

3.4 Mondelinge toezeggingen verbinden AllesVanThee.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door AllesVanThee.nl zijn bevestigd.

3.5 Aanbiedingen van AllesVanThee.nl zijn eenmalig en gelden als zodanig niet automatisch ook voor nabestellingen.

3.6 AllesVanThee.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer in redelijkheid had kunnen of behoren te begrijpen dat de desbetreffende aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk en afzonderlijk tussen u en AllesVanThee.nl zijn overeengekomen.

 

4. Afbeeldingen en specificaties

4.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en overige mededelingen zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten op de in artikel 2.2 genoemde internetsite van AllesVanThee.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen als zodanig onder geen beding aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

5. Overeenkomst

5.1 Een overeenkomst tussen AllesVanThee.nl en een klant komt tot stand nadat de klant bij AllesVanThee.nl een bestelling heeft geplaatst die vervolgens door AllesVanThee.nl wordt geaccepteerd.

5.2 AllesVanThee.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of deze uitsluitend te accepteren onder aanvullende voorwaarden zoals verzending onder rembours of na vooruitbetaling.


6. Betaling

6.1 Betaling dient te geschieden door middel van bankoverschijving, iDeal of Paypal.

6.2 In het geval tussen u en AllesVanThee.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn u in verzuim zult zijn. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en nader over te komen voorwaarden.

6.3 In geval van te late betaling bent u van rechtswege in verzuim zonder dat AllesVanThee.nl u daartoe in gebreke dient te stellen en als zodanig een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

6.4 Indien u in gebreke of verzuim bent in het tijdig nakomen van uw betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen alsdan in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien AllesVanThee.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht, inclusief de gerechtelijke en executiekosten. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

6.5 In geval van niet-tijdige betaling is AllesVanThee.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

7. Levering

7.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

7.2 Bestellingen zullen zo snel mogelijk geleverd worden. AllesVanThee.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden.

7.3 AllesVanThee.nl zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

7.4 Aan de leveringsplicht van AllesVanThee.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door AllesVanThee.nl geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de (weigering van) acceptatie, tot volledig bewijs van levering.

7.5 Alle op de in artikel 2.2 gemoemde internetsite vermelde termijnen zijn indicatief. Aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

7.6 Leveringen vinden plaats op het door u in de overeenkomst opgegeven adres.

7.7 De genoemde verzendkosten gelden enkel alleen binnen Nederland.

 

8. Zichttermijn / herroepingsrecht

8.1 Indien u na afloop van een termijn van 7 werkdagen de geleverde zaken niet aan AllesVanThee.nl heeft teruggezonden geldt de koop als definitief. U bent  gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij AllesVanThee.nl. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken door u zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt AllesVanThee.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor uw rekening en risico.

 

 

9. Garantie

9.1 AllesVanThee.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

9.2 De garantietermijn van AllesVanThee.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. AllesVanThee.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

9.3 U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan AllesVanThee.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan AllesVanThee.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan AllesVanThee.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

9.4 Indien uw klachten door AllesVanThee.nl gegrond worden bevonden, zal AllesVanThee.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AllesVanThee.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aan-sprakelijkheid van AllesVanThee.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

9.5 Garantie geldt niet indien en zolang de afnemer jegens AllesVanThee.nl in gebreke is, u de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken, de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van AllesVanThee.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


10. Aansprakelijkheid

10.1 AllesVanThee.nl is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verbintenissen niet kan nakomen en een dergelijke tekortkoming haar in redelijkheid niet kan worden toegerekend.

10.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze AV verstaan: elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van AllesVanThee.nl behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van AllesVanThee.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden in dit kader uitdrukkelijk als niet toerekenbaar tekortkomen door AllesVanThee.nl.

10.3 AllesVanThee.nl behoudt zich in de in dit artikel genoemde gevallen het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AllesVanThee.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien AllesVanThee.nl bij het intreden van het niet toerekenbaar tekortkomen al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10.5 AllesVanThee.nl is niet aansprakelijk voor schade aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.


11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door AllesVanThee.nl geleverde zaken blijft bij AllesVanThee.nl zolang vorderingen van AllesVanThee.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet zijn voldaan, zolang de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet zijn voldaan of zolang de vorderingen van AllesVanThee.nl wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet zijn voldaan.

11.2 De door AllesVanThee.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 U bent niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 U geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AllesVanThee.nl of een door AllesVanThee.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin AllesVanThee.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, bent u verplicht AllesVanThee.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6 U verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan AllesVanThee.nl.

 
12. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij AllesVanThee.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van AllesVanThee.nl.

12.2 AllesVanThee.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 AllesVanThee.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van een dergelijke lijst te verwijderen.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van AllesVanThee.nl is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, waarbij AllesVanThee.nl kiest voor het arrondissement Eindhoven. 

 

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan:

AllesVanThee.nl

Eijkenakker 2a

5571 MP  Bergeijk

Nederland

Telefoon: 06-53671058. 

Email: info@allesvanthee.nl

Rekeningnummer: 162143087